Blog de pix--sky02 --------------------AxCHƋCUNxSONxTRƏ2ISOR -- NƏ REVƏ PƋS TA VIƏ ; VIE TƏS RƏVES ♠ ---------_----------------Chαqu℮ mot p℮u sigηifi℮r b℮αucoup. ♥ ____________`• & . • x 0 f f Ձ i c iα l . B o u h . c σ m . . 3 --------- Mαis αucuη mots η℮ s℮rα jαmαis suffisαηt __ ;-( pour expliqu℮r qu℮lqu'uη, α qu℮l poiηt il ηous ℮st---------------------------___------------------------------------ importαηt. ♥_------------------------------ ᘛ TR0PICƋL L0VƏ ᘚ


[ Fermer cette fentre ]